0
0

مجله هفتگی 11 تا 15 دی 1400

155 بازدید

مجله هفتگی 11 تا 15 دی 1400

ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC/استفساریه ها/بیمه در قراردادهای EPC

موضوع: ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

11 دی 1400

در ویدئوی زیر به ادامه موضوع ضمانت نامه ها و مواردی که لازم است یک پیمانکار در قراردادهای EPC صنعتی به آن آگاهی داشته باشد، می پردازیم. با هم سوالات متداول در تشریح ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار و حسن تعهدات در قرارداد EPC را مرور می کنیم تا بدانید در این ویدئو آموزشی در مورد چه چیزهایی صحبت می شود.

سؤال: آیا کارفرما می تواند مبلغ کسور حسن انجام کار را مورد استفاده قرار دهد و یا ملزم به ذخیره آن در یک حساب جداگانه و غیر قابل برداشت است؟

جواب: بستگی به نوع قرارداد دارد. در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی، کارفرما موظف است میزان حسن انجام کار کسر شده از هر صورت وضعیت را در حساب جداگانه ای ثبت نماید. این موضوع در قراردادهای خصوصی به هیچ عنوان الزام آور نیست، هرچند که ساختار حسابداری این نوع شرکتها اقدام به ثبت این مبالغ در بستانکاری پیمانکار می نماید. 

سؤال: آیا میزان درصد کسور حسن انجام کار از هر صورت وضعیت ثابت بوده و یا می توان در متن قرارداد این درصد را تغییر داد؟

جواب: در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی این عدد ثابت بوده و برابر 10% می باشد. ولی برای سایر قراردادها، این عدد می تواند بیشتر نیز باشد. در برخی از قراردادها حتی می توان کسور حسن انجام متفاوتی برای عملیات اجرایی تعیین کرد.  بطور مثال برای عملیات نماسازی عدد 20% را ملاک گرفت ولی برای انجام اسکلت فلزی، عدد 5% را در نظر گرفت. 

سؤال: آیا کارفرما ملزم به پذیرش ضمانت نامه کسور حسن انجام کار و آزادسازی مبلغ مربوطه در وجه پیمانکار می باشد؟

جواب: در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و منطبق بر آیین نامه تضمین معاملات دولتی، کارفرما موظف است در صورت ارائه ضمانت نامه مناسب، کسور حین انجام کار پیمانکار را آزاد نماید. که در غیراینصورت پیمانکار می تواند با استفاده از بخشنامه 5090، تأخیر زمانی انجام تعهدات کارفرما را به عنوان زمان مجاز ادعا نماید. ولی در سایر قراردادها ابن عمل بسته به توافقات طرفین و درج در متن پیمان دارد. 

سؤال: نحوه آزادسازی ضمانت نامه و یا مبلغ کسور حسن انجام کار در قراردادهای EPC چگونه است؟

جواب: 50% این مبلغ بعد از تحویل موقت و تنظیم صورت وضعیت قطعی و اثبات عدم بدهکاری پیمانکار در وجه او پرداخت می گردد و 50% دیگر بعد از عملیات تحویل قطعی و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی آزاد می گردد. 

سؤال: میزان و مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات در قرارداد EPC، چه درصدی از مبلغ پیمان می باشد؟

جواب: براساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی، میزان ضمانت نامه انجام تعهدات، 5% مبلغ پیمان خواهد بود. 

سؤال: آیا با افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد، پیمانکار ملزم به اصلاح تضمین انجام تعهدات در وجه کارفرما می باشد؟ 

جواب: براساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی، میزان ضمانت نامه انجام تعهدات، 5% مبلغ پیمان خواهد بود. بنابراین با افزایش این مبلغ و ابلاغ دستور کار و الحاقیه هایی که بار مالی دارد مبلغ ضمانت نامه نیز بایستی به تناسب افزایش یابد. 

سؤال: شرایط آزادسازی ضمانت نامه انجام تعهدات در قراردادهای EPC چگونه است؟

جواب: در صورت عدم درج شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات در شرایط خصوصی پیمان کارفرما موظف است بعد از تحویل موقت و مشخص شدن عدم بدهکاری پیمانکار در زمان تسویه حساب، این ضمانت نامه را عودت دهد. 

سؤال: آیا در قراردادهای EPC، پیمانکار موظف است ضمانت نامه انجام تعهدات خود را حتی بعد از تحویل موقت تمدید نماید؟

جواب:در قرارداد EPC، کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تمدید ضمانت نامه انجام تعهدات تا یکسال پس از عملیات تحویل موقت نماید. البته این موضوع بستگی به نحوه نگارش در شرایط خصوصی پیمان دارد. 

موضوع: ضمانت نامه ها در قراردادهای EPC

12 دی 1400

مروری می کنیم بر موارد جذاب این ویدئوی چالشی.

نکته 1: در قراردادهای PC منطبق بر نشریه 4311، کارفرما موظف به آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات در زمان تسویه حساب و عدم وجود بدهی در کارنامه پیمانکار بعد از تحویل موقت وصدور صورت وضعیت قطعی است. ولی در قراردادهای EPC منطبق بر نشریه 5490، این امکان برای کارفرما است که این نوع ضمانت نامه را تا یکسال پس از تحویل موقت نزد خود نگه دارد البته به مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان بستگی دارد.

دلیل آن چیست؟

نگرانی کارفرما در انجام صحیح طراحی پروسه تولید در قراردادهای صنعتی و پس دادن آزمایش ها متعدد در زمان تولید، می تواند دلیل محکمی باشد مبنی بر حفظ تضامین و اهرم های فشار برای ایجاد تعهد در پیمانکار.

نکته 2: در مورد کسور حسن انجام کار و ضمانت نامه مربوطه در قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و قراردادهای غیرعمرانی ، سه تفاوت عمده را می توان مطرح کرد.

تفاوت شماره 1: در قراردادهای دولتی، کارفرما موظف است طبق آئین نامه تضمین معاملات دولتی این مبالغ را در حسابی جداگانه ذخیره نماید و به دلیل اینکه این وجه نقش ودیعه را دارد، حق هیچ گونه تصرف و استفاده از این مال وجود ندارد در غیر اینصورت این عمل را تصرّف اموال عمومی می نامند. ولی در قراردادهای خصوصی کارفرما می تواند این مبلغ را کسر کرده و از آن به نحوی که می خواهد استفاده کند ولیکن در زمان مندرج در قرارداد باید آن را به پیمانکار عودت دهد.

تفاوت شماره 2: در قراردادهای عمرانی عدد 10% برای کسر حسن انجام کار ثابت و قطعی است ولی در سایر قراردادها قابل توافق در متن پیمان بین طرفین خواهد بود.

تفاوت شماره 3: در قراردادهای غیرعمرانی الزامی به پذیرش ضمانت نامه کسور حسن انجام کار و پرداخت مبلغ حسن انجام کار در وجه پیمانکار نمی باشد ولیکن در قراردادهای عمرانی این موضوع الزام آور است.

مجله هفتگی 23 تا 27 مرداد 1400

موضوع: استفساریه ها

 

13 دی 1400

 

مانند هر دوشنبه به موضوع استفساریه های سازمان برنامه و بودجه و موضوعات جنجالی می پردازیم که شورای عالی فنی به آنها پاسخ داده است. "انعقاد متمّم پیمان"

در جملات مختلف از سمت سازمان برنامه و بودجه بارها شنیده شده است که موضوعی به نام متمّم و الحاقیه معنایی ندارد ولی در تضاد با آن بارها از این دو کلمه در استفساریه ها استفاده شده است و این نشانی از عدم وجود وحدت رویه است.

یکی از سوالاتی که در پروژه های عمرانی ذهن ما را به خود اشغال می کند:

"در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 125% مبلغ اولیه پیمان تکلیف قرارداد چیست؟"

 

حضور جمله مبهم بند "ج" ماده 39 در شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 ، بدجوری به این تنش دامن زده است.

بند"ج" ماده 39: اگر عملیات موضوع پیمان تا حد 125% مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری باشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.

 

حال اگر پیمانکار موافقت کند یا امکان اتمام پروژه با هزینه محدود علاوه بر 125% میسر گردد تکلیف چیست؟

بر اساس استفساریه های زیادی از طرف شورای عالی فنی، این موضوع به تأیید هیأت ترک تشریفات بر می گردد. در این حالت دستگاه اجرایی باید دلایل ادامه همکاری با پیمانکار موجود را برای شورای عالی بفرستد و درصورت أخذ تأییدیه، یک قرارداد برای اتمام کار با پیمانکار با شرایط زیر منعقد می شود. (ماده 28 و 29 قانون برگزاری مناقصات)

1- فهرست بهای منضم به پیمان جدید همان فهرست بهای منضم به پیمان مرجع خواهد بود.

2- ضریب پیمان، نحوه تعدیل، شاخص مبنا نیز عینا از پیمان اولیه منتقل می شود.

3- تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی می ماند.

این همان نقض حقوقی فاحش استفساریه شورای عالی فنی است زیرا که به صورت غیر منطقی با خاتمه پیمان، کلیه تضامین پیمانکار نزد کارفرما می ماند.

4- حق الزحمه نظارت عالیه تا سی درصد کاهش می یابد البته اگر این تجاوز از سقف مالی بواسطه اشتباه در برآورد اولیه مهندس مشاور باشد.

 

نتیجه اخلاقی قضیه آن است که کارفرما باید یک قرارداد جدید با شرایط قرارداد اولیه با پیمانکار منعقد نماید.

موضوع: بیمه در قراردادهای EPC

15 دی 1400

در حالت کلی و در زمان عقد قرارداد بایستی پیمانکار مطالعه دقیقی بر تعهدات خود در زمینه بیمه های قراردادی داشته باشد.

این تعهد را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1) کارهای اداری به جهت تنظیم بیمه نامه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده پیمانکار گذاشته شده است.

باید بدانیم در بند 1 ماده 15 به صراحت اعلام شده که تأمین کلیه پوشش های بیمه ای بر عهده پیمانکار است. در ضمن با توجه بند 3 ماده 15، هزینه تهیه و حفظ بیمه نامه ها از جمله حق بیمه و فرانشیز بر عهده پیمانکار است مگر آنکه در شرایط خصوصی و پیوست 6 پیمان طور دیگری درج شده باشد.

2) پیگیریهای اداری جهت عقد قرارداد بیمه با پیمانکار است ولی کلیه هزینه های مربوطه را کارفرما تقبل می نماید.

این موضوع بایستی در پیوست شماره 13 با عنوان تعهدات کارفرما و پیوست شماره 6 ذکر گردد. 

3) کلیه مراحل عقد و تنظیم قرارداد بیمه و هزینه های ناشی از آن بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

بر اساس ماده 17 و 44 شرایط عمومی پیمان، کارفرما بیمه نامه های در تعهد خود را در موعد مقرر طبق برنامه زمانی تفصیلی و پیوست 13 تهیه می کند.

حال سوالاتی را مطرح می کنیم که در پست ویدئویی بطور مفصل به آن ها خواهیم پرداخت:

1- آیا پیمانکار می تواند از هر شرکت تأمین کننده بیمه اقدام به أخذ قرارداد بیمه متعهد شده در قرارداد کند؟

2- تقسیم بندی بیمه های مندرج در قرارداد همسان 5490، چگونه است؟

3- بیمه تمام خطر در ساختار قراردادهای احداث چه مواردی را پوشش می دهد؟

4- بیمه مسئولیت مدنی در ساختار قراردادهای احداث چه مواردی را پوشش می دهد؟

5- بیمه ماشین آلات ساختمانی و تجهیز کارگاه در ساختار قراردادهای احداث چه مواردی را پوشش می دهد؟

6- بیمه حمل مصالح و تجهیزات در ساختار قراردادهای احداث چه مواردی را پوشش می دهد؟

7- در صورت استنکاف پیمانکار از تمدید و یا عقد قرارداد بیمه در تعهد، کارفرما چه اقدامی انجام می دهد؟

8- در صورت وقوع حادثه و عدم تمدید و یا انعقاد بیمه مناسب، هزینه های خسارت بر عهده کدام طرف پیمان است؟

موضوع: بیمه در قراردادهای EPC

 

16 دی 1400

 

وقتی وارد قرارداد EPC مبتنی بر نشریه 5490 می شوید به این نکته مهم توجه داشته باشید:

"در پیوست شماره 6 قراردادهای همسان 5490، کارفرما موظف است وظیفه تهیه بیمه نامه های مختلف و هزینه های ناشی از آن و تعهدات طرفین را با صراحت ذکر کند."

 

دو نکته دیگر را به مدیران پروژه و رؤسای کارگاه قراردادهای EPC در رابطه با بیمه های پوشش یادآور می شویم:

1) مبتنی بر بند 1 ماده 15، پیمانکار وظیفه دارد که بیمه نامه ها را در مدت اعتبار آنها حفظ و و بسته به نیاز در زمان لازم، تمدید آن ها را انجام دهد.

2) بر اساس ماده 35 نیز تاکید شده که پیمانکار موظف است تمام بیمه نامه های در تعهد خود را از شرکت های بیمه مورد تأیید کارفرما أخذ نموده و قبل از شروع هر قسمت از کار، بیمه نامه های مربوطه را تسلیم کارفرما نماید.

 

با چهارنوع بیمه پوششی این نوع قراردادها آشنا شویم:

1. بیمه نامه حمل مصالح و تجهیزات پروژه: این بیمه نامه، مصالح و تجهیزات پروژه را از محل های تولید یا فروش تا انبار های کارگاه پوشش می دهد.

2. بیمه نامه تمام خطر نصب: این بیمه نامه برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات در انبارهای کارگاه و یا محل های ساختمان و عملیات ساختمانی اجراشده برای دوران عملیات ساخت و نصب تا تاریخ تحویل موقت مورد استفاده قرار می گیرد.

این بیمه برای پوشش تمامی خطرهای پیش روی پروژه و آن چیزی که تحت تملک کارفرما است و به صورت امانت در اختیار پیمانکار می باشد و ممکن است تحت شرایط بحرانی و فورس ماژور و حوادث طبیعی و خارج از تاثیر نیروی انسانی آسیب ببیند، منعقد می شود.

3. بیمه مسئولیت مدنی: این بیمه نامه برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار و کارفرما و کارکنان پیمانکار دست دوم مورد استفاده قرار می گیرد.

در ضمن این بیمه نامه صدمات جانی اشخاص ثالث را نیز پوشش می دهد. به خاطر داشته باشیم که صدمات وارده به اشخاص ثالث به دو دسته تقسیم می شود: 1- صدمات جانی 2- صدمات مالی که بایستی در این بیمه نامه لحاظ گردد.

4. بیمه ماشین آلات ساختمانی و تجهیز کارگاه: این بیمه نامه شامل پوشش ماشین آلات و سایر تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز برای اجرای کارهای موضوع پیمان و نصب و همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکار دست دوم وی مربوط به کارهای موضوع پیمان خواهد بود.

 

و نکته آخر: اصولاً أخذ بیمه نامه از مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار در حفاظت از مصالح و تجهیزات و کارها نمی کاهد. به خاطر داشته باشیم که پوشش بیمه ای زمانی قابل استفاده است که آسیب به مصالح و تجهیزات بواسطه قصور پیمانکار نباشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=8816
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 11 تا 15 دی 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.