0
0

مجله هفتگی 18 تا 22 دی 1400

126 بازدید

مجله هفتگی 18 تا 22 دی 1400

بیمه در قراردادهای EPC/استفساریه ها/تعهدات پیمانکار در قراردادEPC

موضوع: بیمه در قراردادهای EPC

 

18 دی 1400

 

هفته پیش یک پست جذاب با اطلاعاتی در زمینه ساختار بیمه های قراردادی را با شما به اشتراک گذاشتیم. حتماً این پست را ببینید چرا که در اینجا قسمت دوم این فیلم آموزشی ویدئویی را برای شما به نمایش می گذاریم.

 

به موضوعاتی که قرار است در این پست ویدئویی با شما به اشتراک بگذاریم به صورت سوال گونه می پردازیم:

سوال شماره 1: چه فرقی بین ذی نفع بیمه نامه و متعهد بیمه نامه در قراردادهای احداث می باشد؟

سوال شماره 2: آیا پیمانکار موظف است محتوای بیمه نامه ها و یا تغییرات احتمالی در متن آن را به اطلاع کارفرما برساند و از او تأیید أخذ کند؟

سوال شماره 3: چرا پیمانکار موظف است بندی در قرارداد بیمه بگنجاند که در آن احتمال تحویل قسمت های مستقل در پروژه لحاظ گردد؟

سوال شماره 4: در صورت تحویل قسمت های مستقلی از پروژه، آیا پیمانکار موظف به اطلاع رسانی شرکت بیمه و حذف قسمت تحویل شده از قرارداد بیمه می باشد؟

سوال شماره 5: در صورت اعلام ایراد کارفرما بر متن قرارداد بیمه نامه، در چه محدوده زمانی پیمانکار موظف به اصلاح موارد می باشد؟

سوال شماره 6: مراحل پرداخت خسارت بیمه قراردادی در وجه پیمانکار در بیمه های مورد تعهد کارفرما چیست؟

سوال شماره 7: آیا پیمانکار می تواند بابت مابه تفاوت هزینه خسارت پرداختی شرکت بیمه و هزینه های واقعی برای جبران خسارت به پروژه در حوادث غیرمترقبه ادعایی علیه کارفرما داشته باشد؟

سوال شماره 8: آیا پیمانکار می تواند بابت مابه تفاوت هزینه خسارت پرداختی شرکت بیمه و هزینه های واقعی به ماشین آلات خود در حوادث غیرمترقبه ادعایی علیه کارفرما داشته باشد؟

 

در ویدئوی زیر به تمام این سؤالات پاسخ می دهیم:

موضوع: بیمه در قراردادهای EPC

19 دی 1400

مروی کنیم بر آنچه که در این ویدئو مطرح شد:

در بیمه نامه ها، اصطلاح مهمی به نام ذی نفع وجود دارد. یعنی در صورت وقوع خسارت هزینه های مربوط به آن در وجه چه کسی پرداخت می شود.

بیمه نامه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

I. بیمه نامه هایی که ذی نفع اصلی پیمانکار است؛ مانند بیمه نامه تجهیز کارگاه ، بیمه ماشین آلات و مسئولیت مدنی و…

II. بیمه نامه هایی که ذی نفع اصلی کارفرما است؛ مانند بیمه کارکنان کارفرما و بیمه تمام خطر و بیمه نامه حمل و …

چه نکاتی را در مورد بیمه نامه های پروژه باید به خاطر بسپاریم:

مورد یک: هر نوع تغییر در محتوای بیمه نامه و زمان تمدید بیمه نامه ها بایستی با اطلاع کارفرما صورت گیرد و این بدان معناست که کلیه این تغییرات بایستی با کارفرما مکاتبه گردد.

مورد دو: بیمه نامه حمل تا زمان ورود کالا به انبار کارگاه و سایر بیمه نامه ها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشند.

مورد سه: در متن بیمه نامه ها احتمال تحویل بخش هایی از کار قبل از تحویل موقت کل کار ذکر گردد.

مورد چهار: اگر به هردلیلی کارفرما ایرادات موجود در ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها را نبیند، از مسئولیت پیمانکار کاسته نمی شود.

مورد پنج: اگر کارفرما ایرادی در متن ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها ببیند، پیمانکار موظف است ظرف مدت 10 روز با مراجعه به مراجع صادر کننده نسبت به رفع نواقص اقدام کند.

گامهای دریافت خسارت بابت آسیب در اثر حوادث غیرمترقبه در پروژه ها:

گام اول: پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده و در موعد مقرر به بیمه گر تحویل دهند.

گام دوم: مبالغ پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه هایی که ذینفع کارفرما است به حساب کارفرما واریز شده تا وی بعنوان معتمد مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده صرف نماید.

گام سوم: بخش های خسارت دیده کار، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار اصلاح یا تعویض می گردد و هزینه های آن از محل مبالغ دریافتی بیمه به پیمانکار پرداخت می گردد.

موضوع: استفساریه ها

 

20 دی 1400

 

سوال: کارفرما در یک قرارداد به واسطه تغییرات در نقشه ها باعث شده که عملیات اجرایی بر اساس برنامه زمان بندی با توقف روبرو شود. آیا پیمانکار بر اساس نشریه 4311 در قرارداد PC می تواند ادعای هزینه ای بابت توقف قسمت هایی از پروژه داشته باشد؟

جواب: بر اساس استفساریه ای که زیر جواب مثبت است. شورای عالی فنی به صراحت اعلام داشته که:

"این توقف از مصادیق تعلیق بوده و هزینه دوران تعلیق منعکس شده در ماده 49 شرایط عمومی پیمان، قابل ادعا توسط پیمانکار است."

موضوع: تعهدات پیمانکار در قراردادEPC

 

21 دی 1400

 

با چهاردهمین ویدئو از سری آموزشی قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490. موضوع "تعهدات و مسئولیت های پیمانکار" با شما هستیم. 

اکنون به سوالاتی می پردازیم که در این پست آموزشی درباره آنها صحبت می کنیم.

 

کفایت مبلغ پیمان در قراردادهای EPC چه معنایی دارد؟

تقسیم بندی مجموعه تعهدات پیمانکار در قراردادهای EPC صنعتی چگونه است؟

آیا عدم بیان عملی در پیوست 10 با عنوان لیست تعهدات پیمانکار می تواند مورد ادعای او جهت دریافت هزینه مازاد قرار گیرد؟

Cost Breakdown Structure یا CBS در قراردادهای EPC چه معنایی دارد و چگونه تنظیم می گردد؟

جدول تفکیک مبالغ پیمان در پیوست 1 قراردادهای EPC به بررسی چه مواردی می پردازد؟

موضوع: تعهدات پیمانکار در قراردادEPC

 

22 دی 1400

 

مروری می کنیم بر موضوعات جذاب نقل شده در این فیلم آموزشی:

اصطلاحی در قراردادهای EPC مرسوم است که "کفایت مبلغ پیمان" یا "شمول مبلغ پیمان" نام دارد؛ یعنی پیمانکار، هیچ ادعایی چه از جنس هزینه ای چه از جنس زمانی نسبت به موارد ذکر شده در محدوده پیمان منعقد شده ندارد و مبلغ ذکر شده در قرارداد برای او کفایت دارد.

پیمانکار با امضای یک قرارداد EPC صنعتی می پذیرد که کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد را انجام دهد و در واقع هزینه آنها را در زمان برگزاری مناقصه و یا مذاکره برای عقد قرارداد، در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد.

 

بر اساس ماده 24، مجموعه تعهدات پیمانکار در قراردادهای EPC شامل موارد زیر می باشد:

1. کارهای طراحی و مهندسی و واگذاری لیسانس (اگر در پیوست 16 تامین لیسانس بر عهده پیمانکار می باشد)(Engineering)

2. تهیه و حمل و انبار داری مصالح و تجهیزات پروژه (procurement)

3. تجهیز کارگاه (Mobilization)، تأمین نیروی انسانی ،مواد و مصالح مصرفی ، ماشین آلات ساختمانی و هرنوع تأسیسات و مصالح موقت ، تمام انتقال های داخلی و آب و برق در دوران ساختمان و نصب

4. انجام عملیات ساختمان و نصب (Constructing)

5. راه اندازی (commissioning)، انجام آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما طبق پیوست 9، راه اندازی بدین معنی است که پیمانکار این اطمینان را در ذهن کارفرما ایجاد میکند که تمام قسمت های ذیل قراردادی بدرستی در حال انجام وظیفه در نظر گرفته شده، هستند.

6. انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما و نحوه استفاده از اجزا

 

به این نکته مهم توجه داشته باشیم که مواردی از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست 13 جزو تعهدات کارفرما است، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند.

ولی اگر در پیوست 13 به آن اشاره ای نشده باشد و بر اساس استنتاج منطقی برای تکمیل کار و راه اندازی پروژه به آن خدمات، مصالح و عملیات اجرایی احتیاج باشد، این موارد جزء تعهدات پیمانکار خواهد بود.

بنابراین نیاوردن تعهدی در پیوست شماره 10 به معنای آن نیست که این تعهد بر دوش پیمانکار نیست، بلکه به واسطه اینکه پیمانکار انجام قرارداد EPC را متعهد شده، باید کلیه ملزومات مربوط به آن را تقبل کند، مگر آنکه آن تعهد در پیوست شماره 13 آورده شده باشد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=8997
اشتراک گذاری:
هانیه پدیدار

نظرات

0 نظر در مورد مجله هفتگی 18 تا 22 دی 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.