0
0

مشاهده موضوعی مجلات هفتگی

متن سربرگ خود را وارد کنید

ردیفشماره مجله هفتگیموضوعات طرح شده
1مجله هفتگی ۲۷-۲۱ فروردین ۱۴۰۰انجام دستورات مهندس مشاور خارج از اختیارات ثبت شده/
الزامات اعتبار صورتجلسه/
اولویت شرایط عمومی بر شرایط خصوصی پیمان/
صورت جلسه تحویل موقت قرارداد/
موضوع قرارداد/
اولویت بندی اسناد و مدارک در قرارداد/
اولویت بندی مدارک فنی در قرارداد
2مجله هفتگی ۲۸ فروردین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰تحویل گرفتن قسمتی از پروژه قبل از اتمام کامل پروژه/
تعریف سند رسمی و عادی در پروژه و بار حقوقی آن/
ارکان اجرایی پروژه/
انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه/
تأیید پیمانکار جزء از مهندس مشاور و کارفرما
3مجله هفتگی ۹-۴ اردیبهشت ۱۴۰۰بالانس متریال/
هزینه خسارت به مصالح پای کار در صورت وقوع شرایط حوادث قهری/
صورتجلسه ورود مصالح/
اهمیت تعیین برنامه زمانبندی کلی در اسناد قراردادی/
اهمیت بررسی تأخیرات زمانی پروژه در طول پروژه
4مجله هفتگی ۱۶-۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰اهمیت تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی/
تدارکات و خرید کارگاهی/
انواع تعلیق قراردادی/
شرایط فورس ماژور ( تعلیق قهری)/
انواع قراردادهای همسان منتشر شده از طرف سازمان برنامه و بوجه در صنعت احداث
5مجله هفتگی ۲۲-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰روشهای جبران تأخیرات در پروژه با ریشه قصور پیمانکاری/
عملیات اجرایی پیمان در شب/
تغییر نقشه ها و مشخصات فنی پیمان در حین انجام عملیات اجرایی
6مجله هفتگی ۲۸-۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ادعاهای زمانی پیمانکار در صورت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی کارفرما/
نحوه نگارش لایحه تأخیرات
7مجله هفتگی ۱۰-۳ خرداد ۱۴۰۰معضلات کارفرما در ابلاغ دستورات اجرایی مازاد بر مبلغ مالی پروژه در پروژه های عمرانی
دستور کارفرما بر عملیات اجرایی مازاد بر سقف ریالی پروژه
انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژه
واکنش پیمانکار در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط کارفرما
تأخیر تعهدات مالی کارفرما
8مجله هفتگی ۱۹-۱۱ خرداد ۱۴۰۰تعهد پیمانکار در صورت بروز خسارت بواسطه حوادث طبیعی
تعهد پیمانکار بر کنترل طراحی پروژه
امکان انجام امور تعهد شده پیمانکاری توسط کارفرما
اقدامات اصلاحی کارفرما در صورت تمرّد پیمانکار بر اصلاح معایب رخ داده
9مجله هفتگی ۲۶-۲۲ خرداد ۱۴۰۰نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در قیمت جدید/
نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در پیشنهاد قیمت/
نحوه محاسبه تجهیز کارگاه در صورت وضعیت ها/
بیمه های قراردادی
10مجله هفتگی ۲۹ خرداد – ۱ تیر ۱۴۰۰هزینه اجاره زمین تجهیز کارگاه/
سقف افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان/
11مجله هفتگی ۹-۵ تیر ۱۴۰۰ضمانت نامه انجام تعهدات/
ضمانت نامه های قراردادی/
عدم ترک و تحویل زمین کارگاه/
12مجله هفتگی ۱۶-۱۲ تیر ۱۴۰۰نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت/
مصالح پای کار انبار شده خارج از زمین کارگاه/
محاسبه تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت وضعیت/
لیست فروشندگان منضم به پیمان (vendor list)
13مجله ۲۳-۱۹ تیر ۱۴۰۰لیست فروشندگان منضم به پیمان (vendor list)/
نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت
14مجله هفتگی ۲۹-۲۶ تیر ۱۴۰۰صورت جلسه مصالح پای کار/
الزامات نگارش صورتجلسه/
ایراد در مصالح تحویلی در تعهد کارفرما
15 مجله هفتگی 6-2 مرداد ۱۴۰۰ ایراد در مصالح تحویلی در تعهد کارفرما
عدم النفع/
حد مسئولیت مالی پیمانکار/
ماشین آلات کارگاهی
16 مجله هفتگی 13-9 مرداد ۱۴۰۰ انجام عملیات در تعهد پیمانکار توسط کارفرما/
الزاماتی که باید همراه ثبت یک تعهد در قرارداد در نظر گرفت/
اقدام متقابل و جرایم برای تعهدات انجام نشده پیمانکار در قرارداد/
معرفی نمایندگان کارفرما
17 مجله هفتگی 20-16 مرداد ۱۴۰۰ اختیارات و وظایف مدیریت طرح/
پاسخ به سوالات و ایرادات فنی توسط کارفرما
18 مجله هفتگی ۲7-۲۳ مرداد ۱۴۰۰ اختیارات و وظایف مهندس مشاور/
قواعد نگارش قراردادی/
پیمانکار جزء/
19 مجله هفتگی 30 مرداد الی 3 شهریور ۱۴۰۰ پرسنل پیمانکار/
قواعد نگارش قراردادی/
کنترل نقاط مبنای اولیه و محورهای نقشه
20 مجله هفتگی10-6 شهریور ۱۴۰۰ شخص ثالث/قواعد نگارش قراردادی/آسیب به ماشین آلات تحت تملک کارفرما
21 مجله هفتگی17-13 شهریور ۱۴۰۰ ختم پیمان از طرف پیمانکار/انواع انحلال پیمان/داوری
22 مجله هفتگی24-20 شهریور ۱۴۰۰ ضمانت نامه/قواعد نگارش قراردادی/ضمانت نامه حسن انجام کار
23 مجله هفتگی31-27 شهریور ۱۴۰۰ تحویل موقت/قواعد نگارش قراردادی/دوره تضمین
24 مجله هفتگی 7-3 مهر ۱۴۰۰ شرایط فورس ماژور/فسخ پیمان
25 مجله هفتگی 12-10 مهر ۱۴۰۰ تعلیق قرارداد/قواعد نگارش قراردادی
26 مجله هفتگی 21-17 مهر ۱۴۰۰ ارکان اجرایی پروژه/قواعد نگارش قراردادی/ضرایب قراردادی
27 مجله هفتگی 28-24 مهر ۱۴۰۰ انواع قیمت مندرج در قرارداد/قواعد نگارش قراردادی/هزینه بالاسری