0
0

جستجوی موضوعی مجلات هفتگی

موضوعات مشترک طرح شده در مجلات هفتگی

ردیف

موضوعات مشترک طرح شده در مجلات هفتگی

شماره مجله هفتگی

1انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار مازاد بر سقف مالی پروژهمجله هفتگی ۲۸ فروردین – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مجله هفتگی ۱۰-۳ خرداد ۱۴۰۰
2نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیتمجله هفتگی ۱۶-۱۲ تیر ۱۴۰۰
مجله ۲۳-۱۹ تیر ۱۴۰۰
3لیست فروشندگان منضم به پیمان (vendor list)مجله هفتگی ۱۶-۱۲ تیر ۱۴۰۰
مجله ۲۳-۱۹ تیر ۱۴۰۰
4 ایراد در مصالح تحویلی در تعهد کارفرما

 مجله هفتگی ۲۹-۲۶ تیر ۱۴۰۰

مجله هفتگی 6-2 مرداد ۱۴۰۰

5قواعد نگارش قراردادی

مجله هفتگی ۲7-۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مجله هفتگی 30 مرداد الی 3 شهریور ۱۴۰۰

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14