0
0

47 – تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت اول)

69 بازدید

تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت اول)

در قراردادهای EPC صنعتی، ساختارهای کنترلی قبل از تحویل موقت به منظور اطمینان از عملکرد صحیح قسمت های مختلف پروژه بصورت منفردا و یکپارچه  در نظر گرفته شده است.

تعاریف مربوط به این ساختارها در این ویدئو توضیح داده شده است. 

موضوع: تحویل پیمان در قراردادهای EPC

 

در پروژه های صنعتی، موضوع تحویل از زمین تا آسمان با قراردادهای غیرصنعتی تفاوت می کند.

پرسش شماره1: آزمایشهای پیش راه اندازی یا Precommissioning در قراردادهای EPC چیست و به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

پرسش شماره2: تکمیل مکانیکی یا Mechanical Completion در قراردادهای EPC چیست و به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

پرسش شماره3: آزمایشهای پیش راه اندازی یا Commissioning در قراردادهای EPC چیست و به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

پرسش شماره4: آزمایشهای عملکردی یا Performance Test  در قراردادهای EPC چیست و به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

پرسش شماره5: مراحل تأیید تکمیل مکانیکی در زمان تحویل موقت قراردادهای EPC چیست؟

پرسش شماره6:  مراحل انجام آزمایش عملکردی و بررسی نتایج آن در زمان تحویل موقت قراردادهای EPC چیست؟

پرسش شماره7: در صورت عدم حصول نتایج مورد نظر کارفرما در آزمایشات عملکردی در قراردادهایEPC چگونه باید عمل کرد؟

 

 

این مسئله دارای تفاوت های فاحش در قراردادهای EPC صنعتی با قراردادهای PC می باشد.

و اما مروری می کنیم بر چهار واژه متداول در این نوع قراردادها:

  1. پیش راه اندازی Precommissioning: به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب از قبیل انجام آزمایشات و بازرسی ها و هرنوع کارتکمیلی دیگر گفته می شود به نحوی که کار موضوع پیمانی را آماده راه اندازی سازد.
  2. تکمیلی مکانیکی Mechanical Completion: به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی به نحوی که کار آماده راه اندازی میشود.
  3. راه اندازی Commissioning: به معنای انجام کارهای لازم برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی .
  4. آزمایش عملکردی Performance Test: مجموعه آزمایشها و رسیدگی های است ، به منظور حصول اطمینان از دست یابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف، طبق پیوست 9، پس از مرحله راه اندازی صورت می گیرد.

 

مراحل تکمیل مکانیکی از سه قسمت عمده در قراردادهای EPC تشکیل می شود:

STEP1: اعلام آمادگی برای پیش راه اندازی: پیمانکار پس از اتمام مراحل ساختمان و نصب کار موضوع پیمان و آماده شدن برای پیش راه اندازی مراتب به مشاور کارفرما اطلاع داده و درخواست حضور نمایندگان کارفرما و مشاور کارفرما را در آزمایش ها و عملیات پیش راه اندازی می نماید.

STEP2: کنترل فیزیکی: مشاور کارفرما پس از بازدید کامل کارها، حداکثر ظرف مدت یک هفته، فهرست نواقص احتمالی کارها

(PUNCH LIST) را تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار، طبق برنامه زمانی مورد تأیید مشاور کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و مراتب را برای تأیید به وی اعلام می کند.

STEP3: کنترل عملکردی تجهیزات: پس از تأیید مشاور کارفرما، مبنی بر آماده بودن کار برای پیش راه اندازی، پیمانکار با اخذ مجوز کتبی بابت دستورالعمل های پیش راه اندازی که باید در قرارداد ذکر شده و اگر در قرارداد گفته نشده بود حتمأ باید مکاتبه شود، عملیات پیش راه اندازی طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی که قبلأ به تصویب و یا اطلاع کارفرما رسیده، با حضور مشاور کارفرما و نمایندگان کارفرما، بوسیله پیمانکار انجام می شود.

راه اندازی و آزمایش عملکردی هم از قسمتهای زیر تشکیل می شود:

  1. پس از صدور گواهی تکمیل مکانیکی، پیمانکار تأمین تعهدات کارفرما را برای راه اندازی، طبق پیوست 13 درخواست می کند و پس از هماهنگی بعمل آمده، عملیات راه اندازی طبق دستورالعملهای راه اندازی که قبلا به تصویب کارفرما رسیده، انجام می شود.
  2. پس از راه اندازی و برقراری شرایط عملیاتی عادی و پایدار، پیمانکار مراتب را به کارفرما اطلاع داده و شروع آزمایشهای عملکردی را درخواست می کند.
  3. پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایشهای عملکردی، آزمایشها به ترتیب و طبق روش های درج شده در پیوست 9( مشخصات دستورالعمل های راه اندازی) به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست انجام می شود.
  4. در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخص های عملکردی و مصارف طبق بند 3 پیوست 9 عمل می شود.

 

مجله هفتگی 30 بهمن الی 4 اسفند 1400

 

 

امروز قصد داریم در مورد موضوع پرچالش تجهیز کارگاه در قراردادها نکته هایی را با شما به اشتراک بگذاریم .

دقت به این موارد شما را از دردسرهای زیادی می رهاند و فضای ادعای پیمانکاری را در ذهن شما باز می کند.

نکته شماره1: مطابق دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم اسناد پیمان (پیوست بخشنامه 842 و یا نشریه4311)، تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه، به عهده دستگاه اجرایی است.

اگر در موارد خاصی، دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که تأمین تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را به پیمانکار محول کند، تأمین آن از سوی پیمانکار را در ماده 28-الف شرایط خصوصی، پیش بینی می نماید.

بنابراین اگر موضوع ذکر نگردد، قابلیت ادعا برای نیاز به زمین مازاد بر آنچه به او به عنوان زمین پروژه تحویل شده است باز خواهد بود.

در ضمن در صورت ابلاغ عملیات مازاد، اگر نیازی به زمین برای ساخت قطعات و یا تأسیسات موقت باشد موضوع قابل ادعا است.

نکته شماره2: به خاطر داشته باشیم در ردیف های تجیهز کارگاه در فهارس بهای پایه، آیتمی به عنوان هزینه اجاره تجهیز کارگاه گنجانده شده است.

بنابراین در صورت درج آنالیز تجهیز کارگاه، راه ادعای پیمانکار برای دریافت هزینه اجاره بسته خواهد شد.

نکته شماره3: در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان، تأمين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محل هايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند، بايد موقعيت آنها را به تأئيد كارفرما برساند.

در صورت تایید کارفرما، پیمانکار می تواند مصالح دپو شده در این زمین ها را به عنوان مصالح پای کار در صورت وضعیت مورد ادعا قرار دهد.

نکته شماره4: هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد، بايد در اجاره نامه آنها، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند.

این موضوع بواسطه امکان انتقال به کارفرما در صورت خاتمه پیمان خواهد بود که در اینصورت کارفرما می تواند به اختیار خود از فضاهایی که به عنوان کارگاه ساخت و یا دپوی قطعات بوده استفاده کند.

در صورت اجرای این بند از پیمان، پیمانکار می تواند بواسطه خاتمه پیمان ادعاهای مالک و یا موجر را به کارفرما انتقال دهد و نگران ادعاهای شخص ثالث نخواهد بود.

نکته شماره5: پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد.

در صورت عدم اخذ تأییدیه از مهندس مشاور و درصورت دستور به تغییر جانمایی و یا جابجایی آن، هزینه ها قابل ادعا توسط پیمانکار نیست ولی اگر این تأیید أخذ شده باشد ادعای هزینه های مازاد، قابلیت وصول خواهد داشت.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://aframis.com/?p=13226
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد 47 – تحویل موقت قراردادهای EPC (قسمت اول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.