0
0

تنظیم اظهارنامه در صورت عدم انجام تعهدات مالی کارفرما و یا پیمانکار در زمان درج شده در قرارداد، چه بار حقوقی برای پیمانکار خواهد داشت؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات مالی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- اظهارنامه

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.