دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت امتناع کارفرما از آزادسازی ضمانت نامه های قراردادی پیمانکار با توجه به اینکه کلیه شرایط مندرج در پیمان جاری شده است، تنظیم اظهارنامه چه بار حقوقی برای پیمانکار دارد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : ضمانت نامه

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- اظهارنامه

  • مهمان ها asked 6 ماه قبل
  • آخرین ویرایش 5 ماه قبل
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.