0
0

در صورت عدم پذیرش مکاتبات توسط کارفرما یا مشاور، پیمانکار باید چه اقدامی انجام دهد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مکاتبات

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- اظهارنامه

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.