0
0

تامین دلیل در صورت بروز ختم و یا فسخ پیمان و استنکاف طرفین قرارداد بر صورت برداری از ماشین آلات و ابزار و مصالح موجود در کارگاه، چه بار حقوقی برای طرفین خواهد داشت؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : ختم و فسخ پیمان

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- تأمین دلیل 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.