0
0

آیا پیمانکار و کارفرما می توانند در حین رسیدگی به دعوای مطروح در دادگاه ،دعوای دیگری از شخص ثالث مانند مهندس مشاور را طرح نمایند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مراحل رسیدگی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – دعاوی طاری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.