0
0

آیا کارفرما می تواند درحین رسیدگی به دعوای طرح شده از طرف پیمانکار در دادگاه ، دعوای متقابلی به منظور دریافت حق از دست رفته مطرح نماید؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مراحل رسیدگی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – دعاوی طاری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.