دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

تامین دلیل در صورت اتمام عملیات اجرایی و تعهدات قراردادی پیمانکار و استنکاف کارفرما از تحویل موقت و قطعی چه کمکی می تواند به پیمانکار کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تحویل پیمان 

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- تأمین دلیل

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.