دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت وقوع توقف و یا تعلیق پروژه در زمانی بیش از میزان اعلام شده در قرارداد و عدم اعلام ختم پیمان از طرف کارفرما، تامین دلیل چه کمکی می تواند به پیمانکار کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعلیق یا توقف پیمان

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- تأمین دلیل

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.