دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت بروز تغییر در شرایط قراردادی حاکم بر پروژه که باعث ایجاد ادعای مالی و زمانی برای طرفین قرارداد می شود، تامین دلیل چه کمکی می تواند به پیمانکار کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات مالی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- تأمین دلیل

 

 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.