دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت تمرد پیمانکار از تحویل زمین پروژه و خروج از آن، صلاحیت رسیدگی با چه دادگاهی است؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : زمین پروژه

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- صلاحیت

 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.