0
0

نحوه تنظیم دادخواست کارفرما به منظور الزام پیمانکار به پرداخت بدهی های ثبت شده در مرحله تسویه حساب نهایی به دلیل عدم تکافوی تضامین پیمانکار ، چگونه است؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات مالی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دادرسی نخستین

 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.