0
0

نحوه ارائه دادخواست به منظورالزام کارفرما و یا پیمانکار به پرداخت هزینه های خسارت های وارده به مصالح و ماشین آلات و یا تجهیزات تحت تملک هر یک از طرفین قرارداد، چگونه است؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دادرسی نخستین

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.