دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا هر کدام از طرفین دعوا می توانند از بیان جمله ای از طرف مقابل در دادگاه استفاده کنند و درخواست ثبت آن موضوع به عنوان اقرار در صورتجلسه دادگاه را داشته باشند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : اقرار

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دلایل

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.