0
0

در صورت ادعای یکی از طرفین دعوا مبنی بر وجود سندی نزد طرف دیگر اختلاف، آیا موضوع قابل پذیرش از طرف دادگاه علیرغم عدم ارایه سند می باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : اسناد

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دلایل

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.