دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا استفاده از گواهی و شهادت در قراردادهای احداث به منظور از اعتبار خارج کردن اسناد قابل اعتنا می باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : گواهی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- دلایل 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.