0
0

میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در صورت ارجاع گزارش از طرف دادگاه چگونه می باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : کارشناسی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- امارات

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.