0
0

آیا درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.