0
0

در چه مواردی می توان به همان دادگاه صادر کننده حکم جهت اصلاح رای اعلام شده اعتراض کرد؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.