0
0

در چه حالتی می توان به حکمی که قطعیت یافته، اعتراض کرد و مسیر ثبت و پی گیری این اعتراض چگونه است؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.