0
0

در صورت صدور حکمی به ضرر شخصی که از طرفین دعوا نبوده است و در دادگاه نیز حضور نداشته است آیا امکان اعتراض برای او وجود دارد؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.