دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا داور یا داوران ملزم به رعایت کلیه قوانین موجود می باشند و یا تنها باید بر اساس شرایط مندرج در قرارداد اقدام به صدور حکم نمایند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات قراردادی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – داوری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.