0
0

آیا پیمانکار می تواند از ارجاع داوری به شورای عالی فنی توسط کارفرما در محل اختلافات قراردادهای عمرانی جلوگیری کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : شورای عالی فنی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – داوری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.