دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا رای صادره شورای عالی فنی بر اساس کلیه قوانین حاکم در کشور است و یا تنها ،متن قرارداد و بخشنامه ها و آیین نامه های صادر شده از طرف سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار می دهد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : شورای عالی فنی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – داوری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.