0
0

صفحه اصلی

ارائه دهنده راهکارهای حقوقی و مهندسی

راهکارهای سطح مدیریت سازمانی

راهکارهای سطح مدیریت پروژه

راهکارهای سطح مدیریت مهندسی 

مدلسازی و برنامه ریزی کسب و کار

راهکارهای افرامیس :

آخرین ویدئو های آموزشی رایگان

کتاب ها و آموزش و پژوهش :

تیزر معرفی کتاب

مقالات کوتاه و نمایه ها :

 

چرا قرارداد می بندیم؟

چرا قرارداد می بندیم؟ انجام کار با صرفه بالاتر (قیمت / کیفیت / کارایی / تکنولوژی) خرید خدمات خارج از توانایی نرم افزاری یا سخت افزاری حفظ تمرکز داخلی سازمان...
رویه ها و پروسه ها ۳۱۹ بازدید ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰

مجله هفتگی :

مجله هفتگی ۳۱-۲۷ شهریور

تحویل موقت/قواعد نگارش قراردادی/دوره تضمین وضعیت پیمانکاری که آماده تحویل موقت پروژه است ولی به دلیل مسائلی که تأمین آن در تعهد کارفرماست امکان تحویل پروژه وجود ندارد، چگونه خواهد...
 
ادامه مطلب

مجله هفتگی ۲۴-۲۰ شهریور ۱۴۰۰

ضمانت نامه/قواعد نگارش قراردادی/ضمانت نامه حسن انجام کار آیا پیمانکار می تواند از ضبط ضمانت نامه ها توسط کارفرما جلوگیری کند؟ https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2048.m4v موضوع: ضمانت نامه   ۲۰ شهریور ۱۴۰۰  ...
 
ادامه مطلب

مجله هفتگی ۱۷-۱۳ شهریور ۱۴۰۰

ختم پیمان از طرف پیمانکار/انواع انحلال پیمان/داوری آیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟ https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2046.m4v موضوع: ختم پیمان از طرف پیمانکار   ۱۳ شهریور ۱۴۰۰...
 
ادامه مطلب

انجام دستورات مهندس مشاور خارج از اختیارات ثبت شده/
الزامات اعتبار صورتجلسه/
اولویت شرایط عمومی بر شرایط خصوصی پیمان/
صورت جلسه تحویل موقت قرارداد/
موضوع قرارداد/
اولویت بندی اسناد و مدارک در قرارداد/
اولویت بندی مدارک فنی در قرارداد