0
0

صفحه اصلی

ارائه دهنده راهکارهای حقوقی و مهندسی

راهکارهای سطح مدیریت سازمانی

راهکارهای سطح مدیریت پروژه

راهکارهای سطح مدیریت مهندسی 

مدلسازی و برنامه ریزی کسب و کار

راهکارهای افرامیس :

آخرین ویدئو های آموزشی رایگان

کتاب ها و آموزش و پژوهش :

مقالات کوتاه و نمایه ها :

 

چرا قرارداد می بندیم؟

چرا قرارداد می بندیم؟ انجام کار با صرفه بالاتر (قیمت / کیفیت / کارایی / تکنولوژی) خرید خدمات خارج از توانایی نرم افزاری یا سخت افزاری حفظ تمرکز داخلی سازمان...
رویه ها و پروسه ها 382 بازدید 2021/05/01 0

مجله هفتگی :

مجله هفتگی 28-24 مهر 1400

انواع قیمت مندرج در قرارداد/قواعد نگارش قراردادی/هزینه بالاسری انواع قیمتهای مورد استفاده در فهرست بهای منضم به قرارداد https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2057.m4v موضوع: انواع قیمت مندرج در قرارداد   24 مهر 1400  ...
 
ادامه مطلب

مجله هفتگی 21 – 17 مهر 1400

ارکان اجرایی پروژه/قواعد نگارش قراردادی/ضرایب قراردادی ارکان اجرایی پروژه و شرح وظایف و اختیارات محوله در قراردادهای احداث شامل چه مواردی هستند؟ https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2055.m4v موضوع: ارکان اجرایی پروژه   17 مهر...
 
ادامه مطلب

مجله هفتگی 12-10 مهر 1400

تعلیق قرارداد/قواعد نگارش قراردادی آیا پیمانکار می تواند درصورت بروز مصادیق تعلیق در پروژه، اقدام به درخواست صدور تعلیق از کارفرما نماید؟ https://downloadaframis.ir/free_videos/Post%2054.mp4 موضوع: تعلیق قرارداد   10 مهر 1400...
 
ادامه مطلب

انجام دستورات مهندس مشاور خارج از اختیارات ثبت شده/
الزامات اعتبار صورتجلسه/
اولویت شرایط عمومی بر شرایط خصوصی پیمان/
صورت جلسه تحویل موقت قرارداد/
موضوع قرارداد/
اولویت بندی اسناد و مدارک در قرارداد/
اولویت بندی مدارک فنی در قرارداد