0
0

راهکارهای سازمانی

! A Total Solution

مشاوره مدیریت و مدیریت پروژه :

• مشاوره های تخصصی مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه و کسب و کار

• خدمات ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه بازار

• سازماندهی پروژه های اجرایی و مهندسی، طراحی و تدوین OPA

• آموزش های حرفه ای حین خدمت در حوزه مبانی رشد سازمان و توسعه فردی

• آموزش، مشاوره و پیاده سازی راهکاری هوش تجاری و داشبوردهای مدیریت پروژه و قرارداد

حقوق مهندسی ( حقوق ساخت ) :

• مشاوره و پیاده سازی راهکارهای فنی و اجرایی و حقوق مهندسی (Construction Law)

• تنظیم قرارداد، آنالیز قرارداد و شناسایی ریسک ها و ادعاها بالقوه در رابطه با قراردادها

• آنالیز قیمت، محاسبات پیمان، محاسبه و تدوین ادعا، لوایح زمانی و مالی، تنظیم صورت وضعیت

• تنظیم لایحه های دفاعی و دادخواست های مرتبط با دعاوی در قراردادهای اجرایی و مهندسی

• تنظیم پیشنهادات فنی و مالی شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی

درخواست تنظیم قرارداد

مشاوره مدیریت و مدیریت پروژه :

• مشاوره های تخصصی مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه و کسب و کار

• خدمات ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه بازار

• سازماندهی پروژه های اجرایی و مهندسی، طراحی و تدوین OPA

• آموزش های حرفه ای حین خدمت در حوزه مبانی رشد سازمان و توسعه فردی

• آموزش، مشاوره و پیاده سازی راهکاری هوش تجاری و داشبوردهای مدیریت پروژه و قرارداد

حقوق مهندسی ( حقوق ساخت ) :

• مشاوره و پیاده سازی راهکارهای فنی و اجرایی و حقوق مهندسی (Construction Law)

• تنظیم قرارداد، آنالیز قرارداد و شناسایی ریسک ها و ادعاها بالقوه در رابطه با قراردادها

• آنالیز قیمت، محاسبات پیمان، محاسبه و تدوین ادعا، لوایح زمانی و مالی، تنظیم صورت وضعیت

• تنظیم لایحه های دفاعی و دادخواست های مرتبط با دعاوی در قراردادهای اجرایی و مهندسی

• تنظیم پیشنهادات فنی و مالی شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی

راهکارهای سازمانی !A Total Solution

مشاوره مدیریت و مدیریت پروژه :

• مشاوره های تخصصی مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه و کسب و کار

• خدمات ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه بازار

• سازماندهی پروژه های اجرایی و مهندسی، طراحی و تدوین OPA

• آموزش های حرفه ای حین خدمت در حوزه مبانی رشد سازمان و توسعه فردی

• آموزش، مشاوره و پیاده سازی راهکاری هوش تجاری و داشبوردهای مدیریت پروژه و قرارداد

حقوق مهندسی ( حقوق ساخت ) :

• مشاوره و پیاده سازی راهکارهای فنی و اجرایی و حقوق مهندسی (Construction Law)

• تنظیم قرارداد، آنالیز قرارداد و شناسایی ریسک ها و ادعاها بالقوه در رابطه با قراردادها

• آنالیز قیمت، محاسبات پیمان، محاسبه و تدوین ادعا، لوایح زمانی و مالی، تنظیم صورت وضعیت

• تنظیم لایحه های دفاعی و دادخواست های مرتبط با دعاوی در قراردادهای اجرایی و مهندسی

• تنظیم پیشنهادات فنی و مالی شرکت در مناقصه های دولتی و خصوصی

آموزش ها و توانمندسازی

! Solutions Can Be Imported

آموزش ها و توانمندسازی
! Solutions Can Be Imported

آموزش و توانمندسازی مبتنی بر نیازسنجی و ساختارهای نوین آموزشی در مباحث زیر:

• ساختار و فرایندهای مدیریتی، فنی و حقوقی حاکم بر انعقاد، مبادله، اجرا، تحویل و حل اختلاف در قراردادها

• روش های انجام و تحویل پروژه، فرایند ارزیابی کیفی / فنی / مالی مناقصات و معاملات

• ساختار قراردادها شامل شرایط عمومی / خصوصی انواع قراردادهای همسان داخلی (صنعتی و غیرصنعتی EPC ، PC ، C و …) و بین المللی (مبتنی بر FIDIC)

• متدها و ابزارهای تخصصی مدیریت پروژه از جمله مدیریت ریسک، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، سازماندهی اجرایی پروژه، مدیریت منابع و …

• آنالیز ریسک و آنالیز ادعا در بستر تدوین انواع لوایح زمانی، مالی و ساختار مستندسازی و مستندنگاری پروژه ها

• مباحث مدیریت عمومی مرتبط با پروژه ها از جمله نگرش و ساختارهای مدیریتی، تحلیل استراتژیک، روندها و فرایندهای سازمانی، رفتار سازمانی، انگیزش، رهبری و …

• مباحث توسعه فردی مدیران از جمله ارتقای سطح مهارتی در مدیریت مذاکرات، مدیریت جلسات، مدیریت زمان، مهارت‌های ارتباطی و هوش هیجانی و سایر موارد مرتبط

کتاب ها

مبانی حقوق مهندسی از دید کارفرمایان

مبانی حقوق مهندسی از دید کارفرمایان : جنگ اول

با محوریت مفاهیم مدیریت ریسک، به شناسایی کلیه ریسک های پیش روی کارفرمایان در قبل، حین و بعد از خاتمه قرارداد پرداخته است.

مبانی حقوق مهندسی از دید کارفرمایان

مبانی حقوق مهندسی از دید کارفرمایان : جنگ اول

با محوریت مفاهیم مدیریت ریسک، به شناسایی کلیه ریسک های پیش روی کارفرمایان در قبل، حین و بعد از خاتمه قرارداد پرداخته است.

مبانی حقوق مهندسی از دید پیمانکاران - صلح آخر

مبانی حقوق مهندسی از دید پیمانکاران : صلح آخر

با محوریت مفاهیم مدیریت ادعا به شناسایی تمامی ادعاهای محتمل پیمانکار در قبل، حین و بعد از خاتمه قرارداد پرداخته است.

مبانی حقوق مهندسی از دید پیمانکاران - صلح آخر

مبانی حقوق مهندسی از دید پیمانکاران : صلح آخر

با محوریت مفاهیم مدیریت ادعا به شناسایی تمامی ادعاهای محتمل پیمانکار در قبل، حین و بعد از خاتمه قرارداد پرداخته است.

آزمون های آنلاین حرفه ای افرامیس

ارتباط با افرامیس :

به منظور درخواست یا مشاوره سایر خدمات، اطلاع از جزئیات فعالیت های افرامیس و یا هرگونه سوال / پیشنهاد / انتقاد فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید . کارشناسان افرامیس در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .

ارتباط با افرامیس :

به منظور درخواست یا مشاوره سایر خدمات، اطلاع از جزئیات فعالیت های افرامیس و یا هرگونه سوال / پیشنهاد / انتقاد فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید . کارشناسان افرامیس در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .