0
0

خدمات سازمانی

خدمات سازمانی

خدمات شرکت افرامیس به سازمان ها در سه گروه زیر ارائه می گردد:

1)  ایجاد ساختار حقوق مهندسی و مدیریت پروژه در بدنه کارفرما از تنظیم قرارداد تا تحویل تعهدات قراردادی با محور قراردادن مهم ترین اولویت کارفرمایان یعنی مدیریت ریسک Risk Management

2) ایجاد ساختار حقوق مهندسی و مدیریت پروژه در بدنه پیمانکار از زمان امضای قرارداد تا تحویل خدمات قراردادی با رویکرد مهم ترین اولویت های پیمانکاران از جمله مدیریت ادعا / دعاوی  Claim Management

3) طراحی و ایجاد سازمان اجرایی پروژه در بدنه کارفرما، مشاور و پیمانکار با محور قراردادن مهمترین عامل دگرگونی پروژه ها یعنی مدیریت تغییرات Change Management

مخاطبین خدمات سازمانی بر اساس لیست خدمات سازمانی با بدنه کارفرمایی ، لیست خدمات سازمانی با بدنه پیمانکاری ، لیست خدمات سازمانی با بدنه های مشاور و مدیرطرح ،  ارائه شده در فرم ذیل ( صفحه دوم ) ، نیاز های خود را اعلام خواهند کرد تا براساس آن مشاوران افرامیس با شما تماس گرفته و نحوه ارائه خدمت و هزینه‌های مربوطه را با توجه به ظرفیت سازمانی و نظام حقوقی اعلام نمایند.

مشاوره سازمانی

مراحل ثبت درخواست :

نحوه تکمیل فرم درخواست خدمات سازمانی افرامیس
فرم درخواست خدمات سازمانی :
گام 1 از 2

مشخصات تکمیل کننده فرم :