0
0

درخواست تنظیم قرارداد

درخواست تنظیم قرارداد

  • مرحله اول : در مقام یک کارفرما و برای انعقاد قرارداد با یک پیمانکار، مشخصات خواسته شده در چک لیست زیر برای ما ارسال می شود.

 

  • مرحله دوم : در سریعترین زمان ممکن، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت و ابهامات قراردادی که باید شفاف شوند را جویا می شوند .

 

  • مرحله سوم : بر اساس آن یک قرارداد جامع به همراه جدول آنالیز قراردادی ( نگاه پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ریسک ها و یا دعاوی طرف مقابل و بررسی امکان ثبت ادعا علیه طرف مقابل )  برای شما ارسال می شود . 

 

تنظیم قرارداد

مراحل ثبت درخواست

مراحل تکمیل فرم درخواست تنظیم قرارداد
درخواست تنظیم قرارداد:
مشخصات تکمیل کننده فرم - گام 1 از 7