0
0

درخواست تنظیم قرارداد

  نوع کارفرما
  خصوصیدولتی


  نوع پیمانکار
  حقیقیحقوقی


  نوع قرارداد
  تک صفحه ایعادیتفصیلی


  مسئول تأمین مصالح
  کارفرماپیمانکار


  نوع قرارداد از نظر روش پرداخت
  قیمت ثابتمدیریت پیمانفهرست بهایی