0
0

آزمون نشریه 5490 – قراردادهای EPC

299,000  تومان
آزمون نشریه 5490 - قراردادهای EPC
زمان: 01:00:00
60 سوال
3 شرکت کننده
299,000  تومان

آزمون نشریه 5490

برای شرکت در آزمون نشریه 5490 ،  اشتراک آن را تهیه کرده و نسبت به شرکت در بخش مواد امتحانی اقدام کنید .

مجموعه افرامیس طی 66 پست ویدئویی کوشید کلیه ریسک ها و ادعاهای متصوره در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490را با شما مرور کند.

 

در آزمون نشریه 5490 :   60 سوال با تفکیک زیر طراحی شده است:

1- مدارک و مستندات و ارکان تشکیل دهنده قرارداد EPC – سوال 10

2- تعهدات پیمانکار در فاز طراحی، تدارکات و پشتیبانی، اجرای قرارداد EPC  – سوال 10

3- ساختارهای زمانی قرارداد EPC – سوال 10

4- ساختارهای مالی قرارداد EPC – سوال 10

5- بیمه نامه و ضمانت نامه و اقرارنامه ها و مسئولیت پذیرش ریسک در قراردادEPC – سوال 10

6- ساختارهای تحویل، خاتمه و اختلافات قراردادEPC – سوال 10

 

سوالات در سه سطح طراحی شده است:

1- آسان 15 سوال

2- متوسط 30 سوال

3- سخت 15 سوال

 

بعد از آزمون یک کارنامه با تفکیک 6 گانه به ایمیل شما ارسال می شود تا بدانید در کدام بخش ها دارای ضعف

و در کدام بخش ها دارای قدرت هستید و البته پاسخ نامه به همراه تشریح سوالات و بندهای مرتبط با نشریه 5490 برای شما ارسال می شود.