0
0

تقویم آموزشی افرامیس

تقویم آموزشی افرامیس

photo

آموزش قراردادهای PC منطبق بر نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان)

24 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

اصول و تکنیک های مذاکرات حرفه ای و قراردادی – مقدماتی

20 ساعت – حضوری

photo

اصول و تکنیک های مذاکرات حرفه ای و قراردادی – پیشرفته

20 ساعت – حضوری

photo

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای مدیریت قرارداد با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

photo

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای کنترل پروژه با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

photo

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای بازرگانی و فروش با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

photo

 آموزش Excel سطح استاندارد – مباحث ویژه کسب و کار 

32 ساعت – حضوری

photo

 کپسول مهارت های مدیریت بنگاه های اقتصادی

20 ساعت – حضوری

photo

کپسول مهارت های فروش و مارکتینگ حرفه ای

28 ساعت – حضوری

photo

 آموزش مدیریت پروژه مبتنی بر ویرایش هفتم PMBOK و مباحث تکمیلی

28 ساعت – حضوری

photo

 آموزش قراردادهای EPC منطبق بر نشریه 5490

20 ساعت – حضوری

photo

آموزش قراردادهای مدیریت پیمان منطبق بر بخشنامه 66900

20 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

آموزش قراردادهای EPC – طرح و ساخت غیر صنعتی منطبق بر Package84

20 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

آموزش قراردادهای مهندسین مشاور منطبق بر نشریه 4318

20 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

آموزش تهیه و تنظیم دعاوی مالی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

20 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

آموزش تهیه و تنظیم دعاوی زمانی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

20 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

photo

آموزش جامع مدیریت امور قراردادها، پیمان و رسیدگی – تربیت کارشناس حقوق مهندسی

48 ساعت – حضوری

photo

توانمندسازی در مباحث منتخب توسعه فردی A (مذاکره، فن بیان و سخنوری،  انضباط فردی، مطالعه و یادگیری)

24 ساعت – حضوری

photo

توانمندسازی در مباحث منتخب توسعه فردی B (مهارت های ارتباطی، عادت سازی و تغییر عادت،  هوش هیجانی، گزارش و ارائه)

24 ساعت – حضوری