0
0

تقویم آموزشی افرامیس

تقویم آموزشی افرامیس

تقویم آموزشی افرامیس

اصول و تکنیک های مذاکرات حرفه ای و قراردادی – استاندارد

16 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

اصول و تکنیک های مذاکرات حرفه ای و قراردادی – پیشرفته

20 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

 آموزش مدیریت پروژه مبتنی بر ویرایش هفتم PMBOK و مباحث تکمیلی

24 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش تنظیم لایحه تاخیرات ( دعاوی زمانی ) 

16 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری و آنلاین

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش Claim در پروژه ها – تنظیم لوایح و ادعاهای مالی قراردادی و فراقراردادی

24 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری و آنلاین

تقویم آموزشی افرامیس

دوره جامع Claim در پروژه ها – تنظیم لوایح و ادعاهای مالی و زمانی 

40 ساعت – حضوری و آنلاین 

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای مدیریت قرارداد با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای کنترل پروژه با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش مبانی هوش تجاری و تولید داشبوردهای حرفه ای بازرگانی و فروش با Power BI

8 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و هدفمند – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

 کپسول مهارت های مدیریت بنگاه های اقتصادی

20 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

کپسول مهارت های فروش و مارکتینگ حرفه ای

28 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش قراردادهای مدیریت پیمان منطبق بر بخشنامه 66900

24 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش قراردادهای مهندسین مشاور منطبق بر نشریه 4318

24 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

 آموزش Excel سطح استاندارد – مباحث ویژه کسب و کار 

32 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

 آموزش قراردادهای EPC منطبق بر نشریه 5490

28 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش قراردادهای EPC – طرح و ساخت غیر صنعتی منطبق بر Package84

28 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

آموزش قراردادهای PC منطبق بر نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان)

24 ساعت – آموزش کاملا کاربردی و نکته محور – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

توانمندسازی در مباحث منتخب توسعه فردی A (مذاکره، فن بیان و سخنوری،  انضباط فردی، مطالعه و یادگیری)

24 ساعت – حضوری

تقویم آموزشی افرامیس

توانمندسازی در مباحث منتخب توسعه فردی B (مهارت های ارتباطی، عادت سازی و تغییر عادت،  هوش هیجانی، گزارش و ارائه)

24 ساعت – حضوری