دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت استنکاف پیمانکار از انجام تعهدات مندرج در قرارداد و صدور حکم علیه او، پروسه اجرای حکم توسط کارفرما چگونه می باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات قراردادی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – اجرای احکام مدنی

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.