0
0

آیا اشخاص به بهانه عدم تمکن مالی می توانند از پرداخت دین ناشی از حکم صادره دادگاه معاف شوند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات مالی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – مواعد و هزینه دادرسی و مطالبه خسارت

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.