دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا شخص ثالثی می تواند در طرح دعوای بین پیمانکار و کارفرما ورود کند و دعوایی مرتبط را به ثبت رسانده و درخواست حق از دست رفته خود را داشته باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مراحل رسیدگی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – دعاوی طاری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.