دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

در صورت عدم اجازه کارفرما به خروج ماشین آلات و تجهیزات تحت تملک کارفرما در موارد مشخص شده قراردادی، تامین دلیل چه کمکی می تواند به پیمانکار کند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- تأمین دلیل

 

 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.