0
0

آیا طرفین دعوا می توانند به واسطه ضرر وارده از گزارش کارشناسی، از کارشناس مطالبه خسارت نمایند؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : کارشناسی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- امارات

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.