0
0

چه دلایل و جهاتی در قراردادهای احداث بایستی توسط خواهان مطرح شود تا او بتواند با تکیه بر آنها ،پرونده تجدید نظر خواهی را جاری سازد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : مراحل رسیدگی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- طرق عادی،تجدید نظر و واخواهی

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.