دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی در صنعت ساخت با شرایط و پیشنهادات ویژه مشاهده دوره
0
0

آیا پیمانکار و یا کارفرما به ظن عدم انطباق رای صادره دادگاه با مقررات قانونی،می تواند درخواست فرجام خواهی نمایم؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.