0
0

در صورتی که دیوان عالی کشور حکم دادگاه اصلی را نقض کند، آیا برای تجدید رسیدگی نیازی به تقدیم دادخواست جدیدی خواهد بود؟

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.