0
0

در صورت وجود بندی در قرارداد مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت وجه التزام در صورت بروز خاتمه پیمان خارج از قصور پیمانکار، اظهارنامه چه بار حقوقی برای پیمانکار به همراه دارد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : تعهدات مالی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی- اظهارنامه

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.