0
0

در قراردادهای EPC ،وجود مرجع فنی چه بار حقوقی دارد و آیا رای صادره مرجع فنی لازم الاجرا می باشد؟

0
0

دسته بندی موضوعی سوال : اسناد و مدارک طراحی و فنی

پاسخ به سوال در قسمت :

دوره آموزشی قانون آیین دادرسی مدنی – داوری

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.