0
0

آموزش های رایگان

بخشنامه های قرارداد های همسان

در صورت عدم دسترسی به آموزش های آنلاین و یا حضوری مجموعه افرامیس، این امکان برای شما ایجاد شده است که از فیلم های آموزشی رایگان برای انواع قراردادها استفاده کنید.

 

3 ) آموزش قراردادهای سرجمع منطبق بر بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه شامل 27 فیلم ویدئویی ( به زودی )

4 ) آموزش قراردهای مدیریت پیمان منطبق بر بخشنامه 66900 شامل 27 فیلم ویدئویی ( به زودی )

5 ) آموزش قراردادهای مهندسین مشاور منطبق بر نشریه 4318 ( به زودی )

6 ) آموزش قراردادهای EPC طرح و ساخت غیر صنعتی منطبق برPackage84 شامل 63 فیلم ویدئویی ( به زودی )

7) آموزش تهیه و تنظیم دعاوی مالی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه ( به زودی )

8) آموزش تهیه و تنظیم دعاوی زمانی منطبق بر بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه ( به زودی )