0
0

آموزش های رایگان

آموزش های مربوط به بخشنامه ۴۳۱۱

مطالب
63 – انواع قراردادهای همسان سازمان برنامه و بودجه
62 - ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System
62 – ساختارها و سیستم های انجام پروژه Project Delivery System
61 - تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل
61 – تشریح نحوه جبران هزینه های ناشی از تورم در قراردادهای فاقد تعدیل
60 - تشریح نحوه اعمال تعدیل بر صورت وضعیت های قراردادهای احداث
60 – تشریح نحوه اعمال تعدیل بر صورت وضعیت های قراردادهای احداث
59 - تشریح هزینه تجهیز کارگاه و اجزای تشکیل دهنده آن
59 – تشریح هزینه تجهیز کارگاه و اجزای تشکیل دهنده آن
58 - تشریح هزینه بالاسری پروژه و اجزای تشکیل دهنده آن
58 – تشریح هزینه بالاسری پروژه و اجزای تشکیل دهنده آن
57 - انواع قیمت های مورد استفاده در فهرست بهای منضم به قرارداد
57 – انواع قیمت های مورد استفاده در فهرست بهای منضم به قرارداد
56 - تشریح ضرایب مورد استفاده در قراردادهای مبتنی بر فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه
56 – تشریح ضرایب مورد استفاده در قراردادهای مبتنی بر فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه
55 - ارکان اجرایی پروژه و شرح وظایف و اختیارات محوله در قراردادهای احداث شامل چه مواردی هستند؟
55 – ارکان اجرایی پروژه و شرح وظایف و اختیارات محوله در قراردادهای احداث شامل چه مواردی هستند؟
54 - آیا پیمانکار می تواند در صورت بروز مصادیق تعلیق در پروژه، اقدام به درخواست صدور تعلیق از کارفرما نماید؟
54 – آیا پیمانکار می تواند در صورت بروز مصادیق تعلیق در پروژه، اقدام به درخواست صدور تعلیق از کارفرما نماید؟
53 - آیا پیمانکار می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، حکم فسخ قرارداد ابلاغ شده از طرف کارفرما را باطل کند؟
53 – آیا پیمانکار می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، حکم فسخ قرارداد ابلاغ شده از طرف کارفرما را باطل کند؟
52 - آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟
52 – آیا کارفرما می تواند از ابلاغ تعلیق به واسطه وقوع حوادث قهری اجتناب نماید؟
51 - مسئولیت برطرف سازی کدام ایرادها در دوره تضمین قرارداد برعهده پیمانکار است؟
51 – مسئولیت برطرف سازی ایرادها در دوره تضمین قرارداد برعهده پیمانکار است؟
50 - وضعیت پیمانکاری که آماده تحویل موقت پروژه است ولی به دلیل مسائلی که تأمین آن در تعهد کارفرما است امکان تحویل پروژه وجود ندارد چگونه خواهد بود؟
50 – وضعیت پیمانکاری که آماده تحویل موقت پروژه است ولی به دلیل مسائلی که تأمین آن در تعهد کارفرما است امکان تحویل پروژه وجود ندارد چگونه خواهد بود؟
49 - آیا کارفرما ملزم به آزادسازی مبالغ حسن انجام کار پیمانکار در قبال ضمانت نامه معتبر می باشد؟
49 – آیا کارفرما ملزم به آزادسازی مبالغ حسن انجام کار پیمانکار در قبال ضمانت نامه معتبر می باشد؟
48 - آیا پیمانکار می تواند از ضبط ضمانت نامه ها توسط کارفرما جلوگیری کند؟
48 – آیا پیمانکار می تواند از ضبط ضمانت نامه ها توسط کارفرما جلوگیری کند؟
47 - آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلاف با کارفرما از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع کند؟
47 – آیا پیمانکار می تواند در زمان بروز اختلاف با کارفرما از ارجاع داوری به شورای عالی فنی امتناع کند؟
46 - آیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟
46 – آیا امکان فسخ یکطرفه قرارداد برای پیمانکار در پیمان دیده شده است؟
45 - آیا هزینه آسیب به تجهیزات واقع در پروژه و تحت تملک کارفرما برعهده پیمانکار است؟
45 – آیا هزینه آسیب به تجهیزات واقع در پروژه و تحت تملک کارفرما بر عهده پیمانکار است؟
44 - در صورت وقوع حادثه برای اشخاص ثالث، چه عواقب و هزینه هایی برای پیمانکار و کارفرما متصور است؟
44 – در صورت وقوع حادثه برای اشخاص ثالث، چه عواقب و هزینه هایی برای پیمانکار و کارفرما متصور است؟
43 - عدم کنترل نقاط مبنای اولیه و محورهای نقشه، چه عواقبی برای پیمانکار خواهد داشت؟
43 – عدم کنترل نقاط مبنای اولیه و محورهای نقشه، چه عواقبی برای پیمانکار خواهد داشت؟
42 - آیا کارفرما می تواند بدون هیچ اخطار قبلی دستور به اخراج یکی از نفرات پیمانکار را صادر نماید؟
42 – آیا کارفرما می تواند بدون هیچ اخطار قبلی دستور به اخراج یکی از نفرات پیمانکار را صادر نماید؟
41 - آیا پیمانکار برای استفاده از پیمانکاران جز بایستی از کارفرما و یا مشاور تأییدیه اخذ نماید؟
41 – آیا پیمانکار برای استفاده از پیمانکاران جز بایستی از کارفرما و یا مشاور تأییدیه اخذ نماید؟
40 – آیا کلیه دستورات مشاور و یا ناظر مقیم بایستی توسط پیمانکار مورد اجرا قرار گیرد؟
39 - آیا کارفرما می تواند بدون ارجاع به مشاور اقدام به صدور دستور فنی به پیمانکار نماید؟
39 – آیا کارفرما می تواند بدون ارجاع به مشاور اقدام به صدور دستور فنی به پیمانکار نماید؟
38 - آیا کلیه دستورات مدیر طرح بایستی توسط پیمانکار مورد اجرا قرار گیرد؟
38 – آیا کلیه دستورات مدیر طرح بایستی توسط پیمانکار مورد اجرا قرار گیرد؟
37 - آیا کارفرما موظف به اعلام کتبی نماینده خود و وظایف و اختیارات او به پیمانکار می باشد؟
37 – آیا کارفرما موظف به اعلام کتبی نماینده و وظایف و اختیارات او به پیمانکار است ؟
36 - در صورت عدم انجام چه ردیف هایی از پیمان، کارفرما مجاز است تا هزینه آن ردیف را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید؟
36 – در صورت عدم انجام چه ردیف هایی از پیمان، کارفرما مجاز است تا هزینه آن ردیف را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید؟
35 - ثبت میزان ماشین آلات و تجهیزات و تعداد مورد نیاز در قرارداد دارای چه محاسن و معایبی برای کارفرما می باشد؟
35 – ثبت میزان ماشین آلات و تجهیزات و تعداد مورد نیاز در قرارداد دارای چه محاسن و معایبی برای کارفرما می باشد؟
34 – در صورت بروز ایراد در مصالح تحویلی از طرف کارفرما، آیا پیمانکار می تواند بابت هزینه های مترتبه ادعایی مطرح نماید؟
33 – آیا پیمانکار ملزم به تهیه صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه و اخذ تأییدیه از کارفرما می باشد؟
32 - نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟
32 – نحوه محاسبه مصالح پای کار در صورت وضعیت های پیمانکار چگونه است؟
31 -آیا کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تأمین مصالح از یک فروشنده خاصی که در لیست فرو شندگان منضم به اسناد مناقصه آمده است، نماید؟
31 -آیا کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تأمین مصالح از یک فروشنده خاصی که در لیست فرو شندگان منضم به اسناد مناقصه آمده است، نماید؟
30 – آیا کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تأمین مصالحی خارج از لیست فروشندگان اعلامی در اسناد مناقصه نماید؟
29 - آیا قطعاتی که خارج از محدوده کارگاه ساخته و انبارش شده است می تواند مورد ادعای پیمانکار برای پرداخت مبلغ مصالح پای کار قرار گیرد؟
29 – آیا قطعاتی که خارج از محدوده کارگاه ساخته و انبارش شده است می تواند مورد ادعای پیمانکار برای پرداخت مبلغ مصالح پای کار قرار گیرد؟
28 - در صورت تمرد پیمانکار از ترک و یا تحویل کارگاه در صورت اعلام ختم یا فسخ قرارداد چه عواقبی برای وی وجود دارد؟
28 – در صورت تمرد پیمانکار از ترک و یا تحویل کارگاه در صورت اعلام ختم یا فسخ قرارداد چه عواقبی برای وی وجود دارد؟
27 – در چه موارد کارفرما حق دارد ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط کند ؟
26 - آیا کارفرما می تواند بین آیتم های کاهش و افزایش یافته پیمان برای جلوگیری از عبور سقف 25% بالانس ایجاد کند؟
26 – آیا کارفرما می تواند بین آیتم های کاهش و افزایش یافته پیمان برای جلوگیری از عبور سقف 25% بالانس ایجاد کند؟
آیا هزینه اجاره زمین برای عملیات تجهیز کارگاه مازاد بر کارگاه تحویلی پروژه بر عهده پیمانکار است؟
25 – آیا هزینه اجاره زمین برای عملیات تجهیز کارگاه مازاد بر کارگاه تحویلی پروژه بر عهده پیمانکار است؟
24 – آیا کارفرما مجاز به ضبط 5% از هر صورت وضعیت تا زمان ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکار می باشد؟
23 – در صورت افزایش مبلغ پیمان، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر افزایش مبلغ تجهیز کارگاه داشته باشد؟
22 – آیا کارفرما می تواند تعهداتی که در قرارداد بر دوش پیمانکار است خود انجام داده و هزینه آن را به حساب بدهکاری پیمانکار ثبت کند؟
21 – آیا پیمانکار می تواند ادعایی بابت خسارات وارده به دلیل حوادث طبیعی و یا بارهای وارده در زمان اجرا یا بهره برداری داشته باشد؟
آیا ضمانت اجرایی برای تأخیر در پرداخت های متعهد شده کارفرما برای پیمانکار وجود دارد؟
20 – آیا ضمانت اجرایی برای تأخیر در پرداخت های متعهد شده کارفرما برای پیمانکار وجود دارد؟
19 – در صورت افزایش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه، آیا پیمانکار می تواند ادعایی بر دریافت مبلغ مازاد داشته باشد؟
نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟
18 – نحوه ارائه لایحه تأخیرات پیمانکاران جهت اخذ تأیید زمان های مجاز برای تأخیرات حادث شده چگونه است؟
17 – افزایش زمان پروژه بابت تأخیر در پرداخت های مورد تعهد کارفرما ، توسط پیمانکار
چگونه تغییر در نقشه های اجرایی و مشخصات فنی باعث ایجاد ادعای زمانی برای پیمانکار می گردد؟
16 – چگونه تغییر در نقشه های اجرایی و مشخصات فنی باعث ایجاد ادعای زمانی برای پیمانکار می گردد؟
آیا پیمانکار می تواند بابت تسریع در عملیات اجرایی ادعایی در مقابل کارفرما داشته باشد؟
15 – آیا پیمانکار می تواند بابت تسریع در عملیات اجرایی ادعایی در مقابل کارفرما داشته باشد؟
چه راهکارهایی برای پیمانکار به منظور جبران زمان های تأخیر غیرمجاز وجود دارد؟
14 – چه راهکارهایی برای پیمانکار به منظور جبران زمان های تأخیر غیرمجاز وجود دارد؟
آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟
13 – آیا رسیدگی به تأخیرهای زمانی در طول پروژه و جلوگیری از انباشت آن ضرورتی دارد؟
چرا لازم است دو طرف قرارداد (کارفرما و پیمانکار) ملزم به تنظیم/تأیید برنامه زمانبندی تفصیلی باشند؟
12 – چرا لازم است دو طرف قرارداد (کارفرما و پیمانکار) ملزم به تنظیم/تأیید برنامه زمانبندی تفصیلی باشند؟
چرا لازم است کارفرما در اسناد مناقصه برنامه زمانبندی کلی را اعلام نماید؟
11 – چرا لازم است کارفرما در اسناد مناقصه برنامه زمانبندی کلی را اعلام نماید؟
در صورت افزایش زمان پیمان خارج از قصور پیمانکار، چه ادعاهای مالی توسط او قابل پیگیری است؟
10 – در صورت افزایش زمان پیمان خارج از قصور پیمانکار، چه ادعاهای مالی توسط او قابل پیگیری است؟
آیا پیمانکار می تواند به بهانه مستقل بودن قسمتی از پروژه، درخواست تحویل موقت آن قسمت را برای کارفرما ارسال نماید؟
9 – آیا پیمانکار می تواند به بهانه مستقل بودن قسمتی از پروژه، درخواست تحویل موقت آن قسمت را برای کارفرما ارسال نماید؟
تنظیم صورتجلسه تحویل موقت
8 – آیا کارفرما می تواند بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، مواردی را به پانچ لیست تنظیمی اضافه نماید؟
صورتجلسات تنظیم شده در کارگاه
7 – آیا صورتجلسات تنظیم شده در کارگاه بایستی به تأیید کارفرما نیز برسد؟
برنامه های اجرایی، کنترل کیفی و مدیریت ایمنی
6 – چرا به پیمانکار توصیه می شود قبل از شروع عملیات پروژه، برنامه های اجرایی، کنترل کیفی و مدیریت ایمنی را تهیه و به تأیید کارفرما برساند؟
اولویت بندی مدارک فنی و استانداردها
4 – چرا لازم است کارفرمایان اولویت بندی مدارک فنی و استانداردها را در قرارداد مشخص نمایند؟
کارفرما می تواند صورتجلسه ابلاغی به پیمانکار را باطل اعلام نماید ؟
5 – آیا کارفرما می تواند صورتجلسه ابلاغی به پیمانکار را باطل اعلام نماید؟
آیا شرایط عمومی بر شرایط خصوصی در یک قرارداد اولویت دارد ؟
1 – آیا شرایط عمومی بر شرایط خصوصی در یک قرارداد اولویت دارد ؟
استناد به فهارس بهای رشته های مختلف در قرارداد
2 – آیا کارفرما یا مشاور می تواند در اسناد قرارداد، کلیه فهارس بهای رشته های مختلف را ضمیمه کند تا در صورت بروز قیمت جدید به آن استناد نماید؟
ابلاغ موارد خارج از تعهدات مندرج در قرارداد به پیمانکار
3 – برای ابلاغ موارد خارج از تعهدات مندرج در قرارداد به پیمانکار، چه محدودیت هایی برای کارفرما وجود دارد؟

آموزش های مربوط به بخشنامه 5490

مطالب
44 – تغییر در مبلغ قراردادهای EPC
43 – پرداخت های ارزی در قراردادهای EPC
مبالغ مشروط در قراردادهای EPC
42 – مبالغ مشروط در قراردادهای EPC
جرایم و عواقب تاخیر پرداخت در تعهدات مالی کارفرما در قراردادهای EPC
41 – جرایم و عواقب تاخیر پرداخت در تعهدات مالی کارفرما در قراردادهای EPC
40 – انواع کسور که به صورت وضعیت های ادعایی پیمانکار در قرارداد EPC اعمال می شود
39 – دلایلی که کارفرما می تواند از صورت وضعیت های قبلی پیمانکار ، مبالغی را کسر کند
38 – پروسه تنظیم صورت وضعیت های موقت در قراردادهای EPC
37 – انواع روش های پرداخت در قراردادهای EPC
36 – شمول مبلغ پیمان
35 – بازرسی و کنترل کیفی کارها (بخش دوم)
34 – بازرسی و کنترل کیفی کارها (بخش اول)
33 – وظایف مشاور کارفرما در قراردادهای EPC (بخش سوم)
32 – وظایف مشاور کارفرما در قراردادهای EPC (بخش دوم)
31 – وظایف مشاور کارفرما در قراردادهای EPC (بخش اول)
30 – تغییر کارها در قراردادهای EPC
29 – تعهدات و مسئولیت های کارفرما در قراردادهای EPC (بخش دوم)
28 – تعهدات و مسئولیت های کارفرما در قراردادهای EPC (بخش اول)
27 – موضوعات مورد تایید پیمانکار در صورت امضای قرارداد EPC (بخش دوم)
26 – موضوعات مورد تایید پیمانکار در صورت امضای قرارداد EPC (بخش اول)
25 – تعهد پیمانکار به تأمین ماشین آلات و ابزار و تسهیلات مورد نیاز کار
24 – مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی در قراردادهای EPC
23 – تعهدات مالی پیمانکار در پرداخت دستمزد نیروها و پرسنل در قراردادهای EPC
22 – مستندات و مدارک فنی در تعهد پیمانکار
21 – مقررات کارگاهی که پیمانکار متعهد به رعایت آن ذیل قراردادهای EPC می باشد
20 - ارتباط پیمانکار با سایر پیمانکاران شاغل در قراردادهای EPC
20 – ارتباط پیمانکار با سایر پیمانکاران شاغل در قراردادهای EPC
19 - شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC (قسمت سوم - پیمانکاران دست دوم)
19 – شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC(قسمت سوم-پیمانکاران دست دوم)
18 - شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC(قسمت دوم-فروشندگان)
18 – شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC(قسمت دوم-فروشندگان)
17 - شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC (قسمت اول-مهندسین طراح)
17 – شرکای کاری پیمانکار در قراردادهای EPC (قسمت اول- مهندسین طراح)
16 - نیروهای انسانی زیرمجموعه پیمانکار در قرارداد EPC
16 – نیروهای انسانی زیرمجموعه پیمانکار در قرارداد EPC
15 - مدیریت و نظارت بر انجام کیفی و زمانی تعهدات قراردادی توسط پیمانکار
15 – مدیریت و نظارت بر انجام کیفی و زمانی تعهدات قراردادی توسط پیمانکار
14 - تعهدات و مسئولیت های پیمانکار
14 – تعهدات و مسئولیت های پیمانکار
13 - تشریح انواع بیمه نامه و تعهدات طرفین پیمان در قرارداد EPC (بخش دوم)
13 – تشریح انواع بیمه نامه و تعهدات طرفین پیمان در قرارداد EPC (بخش دوم)
12 - تشریح انواع بیمه نامه و تعهدات طرفین پیمان در قرارداد EPC (بخش اول)
12 – تشریح انواع بیمه نامه و تعهدات طرفین پیمان در قرارداد EPC (بخش اول)
11 - تشریح ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار و حسن تعهدات در قرارداد EPC
11 – تشریح ضمانت نامه استرداد کسور حسن انجام کار و حسن تعهدات در قرارداد EPC
10 - بررسی تعریف ضمانت نامه های در تعهد پیمانکار و تشریح ضمانت نامه پیش پرداخت در قرارداد EPC
10 – بررسی تعریف ضمانت نامه های در تعهد پیمانکار و تشریح ضمانت نامه پیش پرداخت در قرارداد EPC
9 - نحوه تهیه، کنترل و تأیید اسناد طراحی و مهندسی در تعهد پیمانکار در قرارداد EPC
9 – نحوه تهیه، کنترل و تأیید اسناد طراحی و مهندسی در تعهد پیمانکار در قرارداد EPC
8 - اقدامات در تعهد طرفین پس از عقد پیمان و قبل از شروع عملیات اجرایی در قرارداد EPC صنعتی
8 – اقدامات در تعهد طرفین پس از عقد پیمان و قبل از شروع عملیات اجرایی در قرارداد EPC صنعتی
7 - اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش دوم)
7 – اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش دوم)
6 - اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش اول)
6 – اسناد فنی مبنا و مدارک تسلیمی پیمانکار به عنوان یکی از اجزای قرارداد EPC (بخش اول)
5 - تعریف و اهمیت زمان تنفیذ قرارداد و زمان شروع کار در قرارداد EPC
5 – تعریف و اهمیت زمان تنفیذ قرارداد و زمان شروع کار در قرارداد EPC
4 - عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EPC
4 – عوامل و ارکان اجرایی قرارداد EPC
3 - اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی
3 – اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی
2 - اهمیت حقوقی قرارگیری تعاریف در قرارداد EPC
2 – اهمیت حقوقی قرارگیری تعاریف در قرارداد EPC
مقدمه ای بر قرارداد EPC صنعتی و نشریه 5490
1 – مقدمه ای بر قرارداد EPC صنعتی و نشریه 5490