0
0

دسته: قراردادهای سرجمع

0 votes
0 answers
945 views
به هر حال ارجاع موضوع اختلافات و استفاده از موارد گفته شده حقی برای طرفین قرارداد در عدم انجام تع...
0 votes
0 answers
1k views
هیات کارشناسی: اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ 1 (بند قبل) رﻓﻊ ﻧﺸﻮد، ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﺎرﺷـ...
0 votes
0 answers
864 views
مرحله سوم: داوری: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻃﺮف در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻫﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (17-2) ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨ...
0 votes
0 answers
1k views
در صورتی که موضوع مورد اختلاف مرتبط با ابهام و یا تفسیر متفاوت طرفین از ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها...
0 votes
0 answers
1k views
هیات کارشناسی: اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ 1 (بند قبل) رﻓﻊ ﻧﺸﻮد، ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﺎرﺷـ...
0 votes
0 answers
865 views
در صورتی که موضوع مورد اختلاف مرتبط با ابهام و یا تفسیر متفاوت طرفین از ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها...
0 votes
0 answers
885 views
0 votes
0 answers
918 views
ﻫﺮﮔﺎه در اﺟﺮا ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ...
0 votes
0 answers
860 views
مصالح پای کار: طبق بند صریح این موافقتنامه مصالح پای کار چه در ساختار ختم چه در ساختار فسخ، مبتنی...
0 votes
0 answers
780 views
فعالیت هایی که تا زمان فسخ و یا ختم پیمان تکمیل نشده باشد: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻣﺸ...
0 votes
0 answers
794 views
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 46 و ﯾﺎ 48 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮدد و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔﺮﻓ...
0 votes
0 answers
1k views
قرارداد باید فسخ گردد یعنی اراده کارفرما در ادامه پیمان موثر نمی باشد. واگذاري پيمان به شخص ثالث...
0 votes
0 answers
826 views
با توجه به ماده 46 شرایط عمومی پیمان، بواسطه بروز موارد ذیل کارفرما می تواند با طی ساختار اداری م...
0 votes
0 answers
775 views
در انتهای این بحث به نکته ای اشاره کنیم که در بند “الف-12” دستورالعمل پیوست بخشنامه ب...
0 votes
0 answers
845 views
در صورت وقوع خاتمه پیمان مبتنی بر ماده 48، پیمانکار می تواند وجه التزام را به شرح فرمول زیر ادعا ...
0 votes
0 answers
809 views
تأخیر در تحویل کارگاه توسط کارفرما بیش از 6ماه و یا 30% مدت زمان پیمان هر کدام که کمتر باشد.( تب...
0 votes
0 answers
850 views
تغییر محل کارگاه: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻞ ﻣﺤﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﭘﯿﻤـﺎن  را تغییر دﻫـﺪ، با...
0 votes
0 answers
231 views
اصولا پیمانکار در 6 مورد مندرج در شرایط عمومی پیمان می تواند اقدام به درخواست خاتمه پیمان نماید. ...
0 votes
0 answers
696 views
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت موضوع انفساخ پیمان است یعنی پیمان خارج از اراده طرفین، فسخ می گ...
0 votes
0 answers
773 views
می دانیم بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون ...
Showing 1 - 20 of 195 results