0
0

دسته: نشریه 5490

0 votes
0 answers
287 views
خرید و بسته بندی و حمل هر کالای مورد استفاده در پروژه بایستی با نام کارفرما صورت بگیرد. (بند 2 ما...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
257 views
یادمان باشد که پیمانکار مخیر به انتخاب هر کدام از فروشندگان ذکر شده در لیست می باشد و کارفرما نمی...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
239 views
تامین و تدارک مصالح و تجهیزات پروژه که در تعهد پیمانکار است اصولا پیمانکار موظف است تامین کلیه مص...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
295 views
بر اساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان، کارفرما طبق پیوست شماره 13 انجام کارهای در تعهد خود از قبیل بخ...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
260 views
به هر سو با ورود کالا به کارگاه مسئول حفاظت و انبارداری آن با پیمانکار است. در تحویل یک جنس وجود ...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
249 views
به هر سو با ورود کالا به کارگاه مسئول حفاظت و انبارداری آن با پیمانکار است. در تحویل یک جنس وجود ...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
256 views
در این حالت پیمانکار در زمان ورود این مصالح به کارگاه بایستی اقدام به بازرسی چشمی با حضور نماینده...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
293 views
منطبق بر بند 2 ماده 30 تامین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز در پروژه بر عهده پیمانکار است مگر آنک...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
244 views
به هرسو مسئولیت کارها و رفتار مهندسین طراح با پیمانکار خواهد بود و تمامی هماهنگی های عملیات در تع...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
266 views
همانطور که در ماده 1 و در تعاریف آمده است مهندس طرح شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار مسئ...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
208 views
در ماده 27 شرایط عمومی پیمان، تعهدات پیمانکار در رابطه با تامین نیروی کار درج شده است. موارد حائز...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
251 views
در ماده 27 شرایط عمومی پیمان، تعهدات پیمانکار در رابطه با تامین نیروی کار درج شده است. موارد حائز...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
255 views
در ماده 27 شرایط عمومی پیمان، تعهدات پیمانکار در رابطه با تامین نیروی کار درج شده است. موارد حائز...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
242 views
باید توجه داشت که مدیر پروژه موظف است که نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی با مشخصات افر...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
225 views
باید توجه داشت که مدیر پروژه موظف است که نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی با مشخصات افر...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
267 views
مسئول ایمنی کارگاه: بر اساس بند 7-2 ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است فردی با تجربه و ...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
261 views
رئیس کارگاه: مدیرپروژه ، از شروع عملیات ساختمان و نصب ( از مرحله اجرا) در کارگاه تا تحویل کارها ،...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
250 views
رئیس کارگاه: مدیرپروژه ، از شروع عملیات ساختمان و نصب ( از مرحله اجرا) در کارگاه تا تحویل کارها ،...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
255 views
رئیس کارگاه: مدیرپروژه ، از شروع عملیات ساختمان و نصب ( از مرحله اجرا) در کارگاه تا تحویل کارها ،...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
0 votes
0 answers
224 views
رئیس کارگاه: مدیرپروژه ، از شروع عملیات ساختمان و نصب ( از مرحله اجرا) در کارگاه تا تحویل کارها ،...
 • مهمان ها asked 8 ماه قبل
Showing 1 - 20 of 117 results