0
0

دسته: نشریه 5490

0 votes
0 answers
1k views
بر اساس ماده 77 قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر پیمان می باشد و بنابراین هیچ کدا...
0 votes
0 answers
1k views
ماده 75 شرایط عمومی پیمان به موضوع حل اختلاف بین طرفین قرارداد می پردازد.  این موضوع در سه گام بر...
0 votes
0 answers
973 views
این وضعیت در حالتی متصور است که کارفرما متحمل خسارت به دلیل عدم استفاده از پروژه شده باشد و او مج...
0 votes
0 answers
1k views
در این حالت پیمانکار نمی تواند ادعایی بر عدم امکان عقد قرارداد بواسطه پر شدن ظرفیت کاری و یا اشغا...
0 votes
0 answers
863 views
یک نکته دیگر که لازم به توضیح می باشد عدم شمول این بند به خسارت تاخیر است بند 1 ماده 74 اشاره به ...
0 votes
0 answers
936 views
یک نکته دیگر که لازم به توضیح می باشد عدم شمول این بند به خسارت تاخیر است بند 1 ماده 74 اشاره به ...
0 votes
0 answers
998 views
در موافقتنامه قراردادهای EPC ، یک اصطلاحی با نام حد مسئولیت مالی پیمانکار و یا Maximumu Liability...
0 votes
0 answers
965 views
هرگاه شرایط قهری بیش از 180 روز ادامه یابد به پیمان خاتمه داده می شود.و اقدام های پس از آن ، بر ا...
0 votes
0 answers
987 views
بر اساس همین بند، کارفرما باید امکانات موجود خود را در حد متعارف در اختیار پیمانکار قرار دهد و اگ...
0 votes
0 answers
916 views
در صورت رفع شرایط قهری ، گامهای زیر در دستور کار قرار می گیرد: اجرای کارهای پیمان بلافاصله بعد ا...
0 votes
0 answers
955 views
مبتنی بر بند 4 ماده 73، در صورت بروز حوادث قهری وظایف زیر بر عهده پیمانکار خواهد بود: حداکثر کوش...
0 votes
0 answers
966 views
دو طرف پیمان بر اساس بند 3 ماده 73 ، موظف خواهند بود مراتب وقوع شرایط قهری که منجر به وقفه و یا ع...
0 votes
0 answers
864 views
دو نکته مهم را بایستی در قراردادهای EPC و در صورت وقوع حوادث قهری مورد توجه قرار داد: مبتنی بر بن...
0 votes
0 answers
991 views
موارد منطبق بر شرایط فورس ماژور در 6 گروه و منطبق بر بند 1 ماده 73 اعلام شده است ولی تصریح شده که...
0 votes
0 answers
783 views
به خاطر بسپاریم که حوادثی را قهری می نامیم که امکان ادامه فعالیت را سلب نماید پس اگر باعث صعوبت ا...
0 votes
0 answers
974 views
در حالت کلی به شرایطی، عنوان حوادث قهری اطلاق می گردد که دارای 4 شرط زیر باشد: غیر قابل پیش بینی...
0 votes
0 answers
968 views
مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح: این بند اعلام می دارد که وجود انتقال مالکیت به کارفرما نم...
0 votes
0 answers
983 views
جبران خسارت به اشخاص ثالث و پاسخ گویی به ادعاها: پیمانکار بایستی کارفرما را مصون از هرگونه ادعایی...
0 votes
0 answers
968 views
به جز موارد ذکر شده در ماده 71، مسئولیتهای پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان، شامل تمام مسئولی...
Showing 1 - 20 of 398 results