0
0

بایگانی‌ها: دیکشنری قوانین

ادله (دلیل)

اَدِله (دلیل) ردیف واژگانی: 150 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : دلایل حقوقی...
 
ادامه مطلب

ارز

ارز ردیف واژگانی: 470 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ساختارهای...
 
ادامه مطلب

ارزیابی

ارزیابی ردیف واژگانی: 61 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی :  اجرائیات حکم دادگاه...
 
ادامه مطلب

ارش

اَرش ردیف واژگانی: 271 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: انواع خیارات...
 
ادامه مطلب

اساسنامه

اساسنامه ردیف واژگانی: 165 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ساختارهای تجاری تعریف واژه...
 
ادامه مطلب

استفساریه

استفساریه ردیف واژگانی: 216 رسته واژگانی: فنی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : ساختارهای سازمان برنامه...
 
ادامه مطلب

استمهال

اِستِمهال ردیف واژگانی: 508 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی: تعاریف پایه...
 
ادامه مطلب

استنکاف

استنکاف ردیف واژگانی: 81 رسته واژگانی: حقوقی دسته بندی مرتبط دایره المعارف حقوق مهندسی : تعاریف پایه حقوقی...
 
ادامه مطلب